gegevensbescherming

Met dit privacybeleid willen wij u informeren over de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens op onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die een persoonlijke relatie met u hebben, bijvoorbeeld. Naam, adres, e-mailadres of gebruikersgedrag.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking bij ons

Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is:

Particulier verhuur appartement
eigenaar
Susanne Seifert
Bantschowstraße 9
22391 Hamburg
Duitsland
+4916094602415
info@alpennest.de
https://www.alpennest.de/Impressum-2

Verwerking van uw gegevens binnen de kernactiviteit van ons bedrijf

Wij verwerken uw aan ons overgedragen persoonsgegevens in het kader van de bestaande contractuele en precontractuele relaties tussen ons. De omvang, aard, het doel en de noodzaak van de verwerking hangen af van de respectieve onderliggende contractuele relatie. Hiervoor slaan wij uw gegevens op en verwerken deze in de door ons gebruikte computersystemen. De door ons verwerkte gegevens omvatten alle gegevens die door u zijn verstrekt om aanspraak te kunnen maken op de contractuele of precontractuele diensten die nodig zijn om uw verzoek of het tussen ons gesloten contract te verwerken.

In het bijzonder kunnen de volgende gegevens tellen:

 • Naam en adres
 • E-mailadres en telefoonnummer
 • contractgegevens
 • Betaling data.

De verwerking is beperkt tot de gegevens die nodig en nuttig zijn om te reageren op verzoeken en / of om een contract tussen u en ons te vervullen. Een overdracht van persoonlijke gegevens aan derden vindt alleen plaats als dit noodzakelijk is voor het verlenen van de service of in het kader van de organisatie van ons bedrijf om de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen te verwerken. In dit geval worden alleen gegevens die nodig en nuttig zijn voor de uitvoering van het contract of voor de uitvoering van de financiële boekhouding en de naleving van wettelijke verplichtingen overgedragen aan externe dienstverleners. De verwerking door ons vindt plaats in overeenstemming met uw instructies of de wettelijke bepalingen. Juridische basis: De verwerking van uw persoonsgegevens en de overdracht aan derden vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lit. b) AVG en dient om het contract tussen u en ons te vervullen. Anders geven we alleen gegevens door aan derden als er een wettelijke verplichting is om dit te doen, artikel 6, lid 1, lit. c) AVG of als er een gerechtvaardigd belang is, artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. Dit is bijvoorbeeld het geval als dit nodig is om onze vorderingen na te streven. verwijdering: Het verwijderen van uw gegevens vindt plaats zodra de gegevens niet langer nodig zijn om contractuele of wettelijke zorgplichten te vervullen en om te gaan met enige garantie en vergelijkbare verplichtingen. De wettelijke bewaarverplichtingen blijven hierdoor onaangetast.

web hosting

We gebruiken onze diensten voor het aanbieden van onze online aanwezigheid van een internetprovider, op wiens server de website is opgeslagen (hosting) en die onze site op internet beschikbaar maakt. Hier verwerkt de internetprovider namens ons contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, inventarisgegevens en meta- en communicatiegegevens Naam en adres van de internetprovider: 1 & 1 IONOS SE Elgendorfer Str. 57, 56410 Montabaur Duitsland Wiens privacybeleid Bekijk hier: https://www.ionos.de/terms-gtc/terms-privacy/ Juridische basis: De internetprovider verwerkt de bovengenoemde gegevens namens ons, artikel 28 DSGVO. De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij een efficiënte en veilige voorziening van ons internetaanbod, artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR.

Als u onze website alleen voor informatiedoeleinden gebruikt, verzamelt onze internetprovider alleen persoonlijke gegevens die de browser die u gebruikt naar zijn server verzendt. Dit zijn de volgende gegevens:

 • IP-adres
 • de datum en tijd van toegang tot onze website
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Toegangsstatus (HTTP-status)
 • de overgedragen hoeveelheid gegevens
 • de internetprovider van het toegangssysteem
 • Het type browser dat u gebruikt en de versie ervan
 • het besturingssysteem dat u gebruikt
 • de website van waaruit u mogelijk naar onze website bent gekomen
 • de pagina's of subpagina's die u op onze website bezoekt.

De bovengenoemde gegevens worden opgeslagen als logbestanden op de servers van onze internetprovider. Dit is nodig om de website op het apparaat dat u gebruikt te kunnen weergeven, en om stabiliteit en veiligheid te waarborgen. Voor de bovengenoemde doeleinden hebben we een legitiem belang bij gegevensverwerking. Juridische basis: De gegevensverwerking vindt plaats op basis van ons legitieme belang bij een efficiënte en veilige voorziening van ons internetaanbod, artikel 6, lid 1, lit. f) GDPR. duur: Bovenstaande gegevens voor het beschikbaar stellen van onze website worden 7 dagen bewaard en daarna verwijderd.

koekjes

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die bestaan uit een reeks cijfers en letters die worden opgeslagen en opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Cookies verzenden geen virussen en kunnen ook geen programma's uitvoeren. In plaats daarvan worden ze voornamelijk gebruikt om informatie te delen tussen het apparaat dat u gebruikt en onze website, om onze website gebruiksvriendelijker en effectiever te maken. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen tijdelijke (tijdelijke) cookies en permanente cookies. De tijdelijke cookies omvatten met name de sessiecookies. Deze slaan een zogenaamde sessie-ID op, waarmee verschillende aanvragen van uw browser aan de gemeenschappelijke sessie kunnen worden toegewezen. Als gevolg hiervan herkent onze website uw computer wanneer u terugkeert naar onze website. De sessiecookies worden verwijderd wanneer u uitlogt of uw browser sluit. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een gespecificeerde periode, die kan verschillen afhankelijk van de cookie. U kunt deze cookies op elk gewenst moment verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

De cookies worden gebruikt om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de oproepende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina-einde. In het bijzonder kunnen deze cookies informatie bevatten over taalinstellingen of inloginformatie.

Daarnaast gebruiken we ook cookies op onze website die een analyse van uw bezoek aan onze website mogelijk maken. Deze cookies kunnen met name informatie bevatten over ingevoerde zoektermen, frequentie van paginaweergaven of gebruik van websitefuncties. Deze cookies stellen ons in staat om te begrijpen hoe vaak en hoe de website en zijn functies worden gebruikt. Ze dienen om de kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, met name de inhoud en functies. Dit stelt ons in staat ons aanbod continu te optimaliseren. De gegevens die op deze manier worden verzameld, worden technisch gepseudonimiseerd. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan uw persoon niet mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens over u opgeslagen.

Voor de bovengenoemde doeleinden hebben we een legitiem belang bij gegevensverwerking. De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO Voordat we bepaalde cookies plaatsen die niet nodig zijn voor de goede werking van de website, vragen we uw toestemming voor uw eerste bezoek aan onze website. Dit zijn cookies die we gebruiken voor analyse- en marketingdoeleinden. De details van welke cookies enerzijds moeten worden genomen, de cookiebanner, waarmee wij de toestemming verkrijgen. Anderzijds wordt dit in deze verklaring aangegeven voor de individuele analyse- en marketingtools. De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is daarom uw toestemming, artikel 6, lid 1, zin 1 lit. een GDPR. Met onze cookie-banner kunt u ook bepaalde cookies deactiveren die zijn ingesteld in onze voorkeuren zonder dat we eerst uw toestemming hebben verkregen. Ook hier geven zowel de cookiebanner als dit privacybeleid aan om welke cookies het gaat.

Omdat de cookies op uw computer worden opgeslagen, heeft u als gebruiker ook volledige controle over het gebruik van cookies. U kunt de beveiligingsinstellingen van uw browser gebruiken om te specificeren of cookies zelfs worden opgeslagen. U kunt bijvoorbeeld niet vanaf het begin cookies accepteren of u kunt er alleen voor kiezen om cookies te verwijderen telkens wanneer u uw browser sluit. Als cookies voor onze website zijn uitgeschakeld, is het wellicht niet mogelijk om alle functies van de website volledig te benutten.

Geldigheid bericht / annulatie

We verwijderen of blokkeren uw persoonlijke gegevens zodra het doel van de opslag is bereikt of verwijderd. Verdere opslag vindt alleen plaats als dit wordt afgeschaft door nationale of Europese voorschriften. In dat geval vindt een blokkering of verwijdering van de gegevens plaats, als de in de respectieve voorschriften voorgeschreven opslagperiode verloopt, tenzij we uw gegevens nodig hebben voor de uitvoering van een tussen ons gesloten contract of als dit noodzakelijk is voor de bewering, uitoefening of verdediging van juridische claims ,

Informatie over de door ons verstrekte contactmogelijkheden

Voor zover u contact met ons opneemt via e-mail, sociale media, telefoon, fax, e-mail, ons contactformulier of anderszins en ons persoonlijke gegevens verstrekt zoals uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, of andere informatie over uzelf of Uw aanvraag, deze gegevens worden opgeslagen voor het verwerken van uw aanvraag bij ons thuis en verwerkt. rechtsgrondslag: Als u uw verzoek hebt ingediend via ons contactformulier, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, lit. een GDPR. Als u uw verzoek indient in het kader van contractuele of precontractuele relaties met ons, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens artikel 6, lid 1, lit. b. DSGVO. Als uw verzoek niet onder een van de bovenstaande categorieën valt, is ons gerechtvaardigde belang bij de verwerking van uw gegevens om uw verzoek correct en in uw voordeel te beantwoorden, artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. verwijdering: De door ons verzamelde persoonlijke gegevens worden verwijderd als ze niet langer nodig zijn. We controleren de vereiste om de 2 jaar. U kunt de gegevensverwerking ook op elk gewenst moment intrekken.

online Store

Als u onze online shop gebruikt om bestellingen te plaatsen, hebben we bepaalde gegevens nodig om uw bestelling te verwerken. Dit omvat in het bijzonder uw naam, evenals uw adres en elektronische contactgegevens, informatie over de verwerking van het betalingsproces en de gebruikte diensten. Deze gegevens worden door ons opgeslagen. De informatie die u verstrekt in de verplichte velden van het bestelformulier is absoluut noodzakelijk om het contract te rechtvaardigen en te vervullen. We gebruiken met name de gegevens die u ons hebt verstrekt

 • Om u als onze klant te identificeren,
 • Uw bestelling verwerken, uitvoeren en verwerken
 • om contact met u op te nemen,
 • Om u rekeningen te sturen,
 • eventuele aansprakelijkheidsclaims kunnen afhandelen
 • om contractuele claims tegen u in te dienen.

Juridische basis: De wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens is, wat de verwerking van uw bestelling betreft, artikel 6, lid 1, lit. b DSGVO. Dit geldt ook voor de verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

We zullen uw persoonlijke gegevens alleen delen met derden als:

 • de openbaarmaking overeenkomstig artikel 6, lid 1, zin 1 lit. f DSGVO is verplicht om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger belang hebt bij het niet bekendmaken van uw gegevens,
 • in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1 lit. c DSGVO is er een wettelijke verplichting
 • dit volgens artikel 6, lid 1, zin 1 lit. b DSGVO is vereist voor de afwikkeling van het met u gesloten contract (bijv. het doorgeven van de gegevens aan het logistieke bedrijf dat is belast met de levering of voor de verwerking van betalingen).

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Als we uw persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, beperken we de reikwijdte van de verzonden gegevens tot het vereiste minimum.

Wanneer u een bestelling plaatst, zich registreert voor een gebruikersaccount of opnieuw aanmeldt, slaan we uw IP-adres en het tijdstip van elke gebruikersactie op. Het doel van opslag is van ons, evenals uw legitieme belangen in bescherming tegen misbruik en ander ongeautoriseerd gebruik. Juridische basis: De wettelijke basis hiervoor is artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. Een overdracht van deze gegevens aan derden vindt niet plaats, tenzij de openbaarmaking noodzakelijk is voor de vervolging van onze claims of er een wettelijke verplichting is in overeenstemming met. Art. 6, lid 1, lit. c DSGVO.

verwijdering: Vanwege commerciële en fiscale voorschriften zijn we verplicht om uw adres-, betalings- en bestelgegevens gedurende een periode van 10 jaar te bewaren. Na het verstrijken van de wettelijke garantierechten (2 jaar), beperken we de verwerking echter tot het moment dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw rechten onder de AVG

Volgens de AVG hebt u de volgende rechten, die u te allen tijde kunt doen gelden in de persoon die wordt genoemd in sectie 1 van dit privacybeleid:

 • Recht op informatie: Volgens artikel 15 AVG kunt u om een bevestiging vragen of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Bovendien kunt u ons gratis informatie verstrekken over de verwerkingsdoeleinden, de categorie persoonlijke gegevens, de categorieën ontvangers aan wie uw gegevens zijn bekendgemaakt of de geplande opslagperiode, het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of verzet , het bestaan van een recht van beroep en de oorsprong van hun gegevens, als ze niet bij ons zijn verzameld. U hebt ook het recht om te weten of uw persoonlijke gegevens zijn overgedragen aan een derde land of aan een internationale organisatie. In dat geval hebt u het recht om informatie te verkrijgen over de juiste garanties in verband met de overdracht.
 • Recht op rectificatie: Op grond van artikel 16 AVG kunt u verzoeken om correctie van onjuiste of volledige onvolledige persoonlijke gegevens die bij ons en u zijn opgeslagen.
 • Recht op annulering: Volgens artikel 17 DSGVO heeft u het recht om de verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens te eisen, voor zover wij deze voor de volgende doeleinden niet nodig hebben:
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting,
  • om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen,
  • het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen, of
  • voor de doeleinden van algemeen belang als bedoeld in artikel 17, lid 3, onder c) en d), van de AVG.
 • Recht op beperking: Overeenkomstig artikel 18 AVG hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen als
  • de juistheid van de gegevens wordt door u betwist voor een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw persoonlijke gegevens te verifiëren,
  • de verwerking van uw gegevens is onwettig, maar u weigert de verwijdering ervan en eist in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de gegevens,
  • We hebben uw persoonlijke gegevens niet langer nodig voor verwerkingsdoeleinden, maar u hebt de informatie wel nodig om uw rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen
  • U hebt op grond van artikel 21 DSGVO bezwaar aangetekend tegen de verwerking van uw gegevens, maar het is nog niet zeker of de gerechtvaardigde redenen die ons ondanks uw bezwaar tegen verdere verwerking rechtvaardigden, zwaarder wegen dan uw rechten.
 • Recht op informatie: Als u het recht op rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking aan ons hebt bevestigd, zijn we verplicht om alle ontvangers aan wie u uw persoonlijke gegevens hebt verstrekt, de rectificatie of verwijdering van de door u gevraagde gegevens of hun beperking van de verwerking op de hoogte te stellen tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vereist. U hebt het recht om door ons te worden geïnformeerd over deze ontvangers.
 • Recht op dataportabiliteit: Volgens artikel 20 van de AVG kunt u vragen dat wij de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt hebben in een gestructureerd, standaard en machinaal leesbaar formaat of verzoeken dat u deze naar een andere verantwoordelijke stuurt.
 • recht van beroep: Volgens artikel 77 DSGVO heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Hiervoor kunt u contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woonplaats, uw werkplek of ons hoofdkantoor.

het terugtrekken

Overeenkomstig artikel 7, lid 3 AVG, hebt u het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens te allen tijde aan ons in te trekken. De door u aangegeven intrekking verandert niets aan de wettigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot de intrekking.

recht op

U hebt het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van een belangenevenwicht (artikel 6, lid 1, onder f) AVG). Dit is met name het geval als de gegevensverwerking niet vereist is om een contract uit te voeren. Als u gebruik maakt van uw recht om bezwaar te maken, vragen wij u om de redenen toe te lichten. We zullen uw persoonlijke gegevens dan niet langer verwerken, tenzij we u kunnen aantonen dat dwingende legitieme redenen voor gegevensverwerking zwaarder wegen dan uw belangen en rechten.

Ongeacht het voorgaande, hebt u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor advertentie- en gegevensanalysedoeleinden.

Stuur uw bezwaar naar het bovengenoemde contactadres van de verantwoordelijke persoon.

YouTube

We gebruiken functies op deze site van YouTube, een service van YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Het gebruik van YouTube stelt ons in staat om verschillende video's en clips in te bedden op het internetplatform www.youtube.de beschikbaar worden gesteld. Nadat een pagina of subpagina van onze website is opgeroepen waarop een dergelijke inbedding heeft plaatsgevonden, zorgt de internetbrowser die u gebruikt ervoor dat videocomponenten van de respectieve ingesloten video of clip worden gedownload. Tijdens uw bezoek aan onze website en de bijbehorende subpagina's worden zowel YouTube als Google op de hoogte gebracht van de pagina of subpagina waartoe u toegang hebt gekregen door uw IP-adres naar de externe servers van Google in de Verenigde Staten te verzenden. Deze informatie wordt verstrekt ongeacht of de video of clip die u bekijkt daadwerkelijk wordt bekeken of erop wordt geklikt, of dat u bent ingelogd op uw YouTube- of Google-account. Google is deelnemer aan de Privacy Shield-overeenkomst en is gecertificeerd volgens Europese normen voor gegevensverwerking. Deze informatie wordt verzameld en gekoppeld aan uw Google-account als u bent ingelogd wanneer u deze bezoekt. doel: Het gebruik van YouTube-componenten op onze website is bedoeld om u video's en clips van de website www.youtube.de op onze website te bieden met het doel deze te bekijken en te gebruiken. Juridische basis: We gebruiken YouTube op basis van ons legitieme belang bij de optimalisatie en het ontwerp van ons online aanbod, artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. preventie: U kunt de gegevensoverdracht op elk gewenst moment voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account of door u af te melden bij de afmeldknop https://adssettings.google.com/authenticated nadat u zich bij uw Google-account hebt aangemeld een opt-out-cookieset.

Informatie van derden:

Woonplaats binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Google Maps

We gebruiken "Google Maps", een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna: "Google") op onze website.

Google Maps geeft visueel geografische informatie weer. Google verzamelt en verwerkt het IP-adres van de bezoeker. Het wordt naar Google verzonden, ongeacht of Google Maps daadwerkelijk wordt gebruikt of dat u bent aangemeld bij uw Google-account. Uw IP-adres wordt toegewezen aan uw Google-account, op voorwaarde dat u bent ingelogd wanneer u onze website bezoekt. Deze gegevens worden verzonden naar externe servers van Google in de Verenigde Staten. Google is deelnemer aan de Privacy Shield-overeenkomst en is gecertificeerd volgens Europese normen voor gegevensverwerking. Google kan deze via het technische proces verzamelde informatie delen met derden. doel: De integratie van Google Maps wordt gebruikt voor vereenvoudigde visualisatie en navigatie tijdens een bezoek aan onze site. De gegevensverwerking van Google is bedoeld voor reclame, marktonderzoek, website-ontwerp en het aanbieden van on-demand advertenties. Juridische basis: We gebruiken Google Maps op basis van ons legitieme belang bij de optimalisatie en het ontwerp van ons online aanbod, artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. preventie: U kunt voorkomen dat de gegevens worden toegewezen door u af te melden voor het gebruik van Google Maps op onze website en uit te loggen van uw Google-account voorafgaand aan uw bezoek. Bovendien kunt u JavaScript in uw browser uitschakelen om te voorkomen dat de kaart wordt weergegeven. Verder verwijzen we naar het privacybeleid van Google via de volgende link http://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Informatie van derden:

Woonplaats binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Onze online aanwezigheid op sociale netwerken

Wij exploiteren online sites binnen de onderstaande sociale netwerken. Als u een van deze presentaties bezoekt, worden uw gebruiksgegevens verzameld en verwerkt door de respectieve provider. Dit wordt meestal gedaan door cookies die worden opgeslagen op het apparaat dat u gebruikt. Voor de duur van de cookie, zie hierboven onder de betreffende kop. Met de cookies worden uw gebruiksgedrag en uw interesses opgeslagen en worden bijbehorende gebruiksprofielen aangemaakt. Met de gebruiksprofielen kunnen gegevens ook worden opgeslagen onafhankelijk van het apparaat dat u gebruikt. Dit is vooral het geval als u lid bent van het betreffende platform en bent aangemeld.

De verzamelde gegevens worden meestal door de aanbieder gebruikt voor reclame- en marktonderzoek, door gebruiksprofielen te maken op basis van uw gebruiksgedrag. Deze kunnen op hun beurt door de providers worden gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te spelen. U hebt het herroepingsrecht tegen het aanmaken van gebruikersprofielen. Om dit uit te oefenen, moet u contact opnemen met de betreffende provider. Als u een account bij de provider hebt, kunnen uw gebruiksgegevens hieraan zijn gekoppeld. Om een dergelijke koppeling van uw gegevens te voorkomen, kunt u zich afmelden voordat u onze pagina bezoekt bij de aanbieder.

Voor welk doel en in welke mate gegevens van de aanbieder worden verzameld, kunt u verwijzen naar de respectieve, in de volgende meegedeelde, privacyverklaringen van de aanbieder. Wij hebben zelf geen controle over welke gegevens worden verzameld en hoe deze informatie door de aanbieder wordt gebruikt. Als u hier gedetailleerde informatie nodig hebt of gebruik wilt maken van de rechten van uw gegevenssubject, kunt u dit het beste doen met de respectieve providers zelf, omdat alleen de respectieve providers toegang hebben tot uw gegevens.

We willen u erop wijzen dat uw gebruikersgegevens buiten het grondgebied van de Europese Unie kunnen worden overgedragen en verwerkt. In dit geval bestaat het risico dat de handhaving van uw rechten bemoeilijkt wordt. De Amerikaanse providers die zijn gecertificeerd onder het Privacy Shield hebben toegezegd te voldoen aan de EU-privacynormen. Informatie over de vraag of de betreffende provider een dergelijk certificaat heeft, is te vinden in de informatie over de hieronder vermelde providers.

Juridische basis: Als u door een van de volgende providers om toestemming voor de gegevensverwerking bent gevraagd, is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, lit. een GDPR. Overigens vindt de verwerking van uw gegevens plaats op basis van onze legitieme belangen om contact met u op te nemen en met u te communiceren, artikel 6, lid 1, lit. f. DSGVO. preventie: Voor de respectieve tegenstrijdige mogelijkheden (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieder.

We blijven online aanwezig op de volgende sociale netwerken:

Instagram

Instagram is een service van Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 - VS.

whatsapp

Whatsapp is een dienst van Whatsapp Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 - Ierland

Facebook

Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304 - VS.

Gevestigd in de EU: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 - Ierland

Google Analytics

We gebruiken "Google Analytics", een service van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS, op onze website.

Om bezoekersstromen op onze website te registreren en statistisch te analyseren, gebruiken we Google Analytics. Google Analytics verzamelt onder andere gegevens over welke website u naar onze website bent gekomen (zogenaamde verwijzers), op welke subpagina's van de website u hebt bezocht of hoe vaak en voor hoe lang een subpagina is bekeken en welke interacties u hebt gemaakt. Om deze gegevens te verzamelen en op te slaan, gebruikt Google Analytics een cookie op het apparaat dat u gebruikt (zie de bovenstaande term onder het kopje Cookies). We gebruiken de functie AnonymizeIP om uw IP-adres te anonimiseren zodat het wordt ingekort en niet langer kan worden toegewezen aan uw bezoek aan onze website. Andere verzonden informatie wordt niet gekoppeld aan of gekoppeld aan het geanonimiseerde IP-adres door Google. De informatie die op deze manier wordt gegenereerd, wordt naar Google-servers in de VS verzonden en daar opgeslagen. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens aan derden overdragen. We hebben een contractverwerkingsovereenkomst met Google. Daarna is Google gerechtigd en verplicht om de voor ons verkregen informatie te evalueren en ons statistische rapporten te verstrekken over de aard en omvang van het gebruik van de website. Met deze statistieken kunnen we ons aanbod voortdurend verbeteren, een kosten-batenanalyse van onze internetmarketing uitvoeren en onze website interessanter en gebruiksvriendelijker maken voor u als gebruiker. Juridische basis: We gebruiken Google Analytics op basis van ons legitieme belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod, artikel 6, lid 1, lit. f DSGVO. verwijdering: De gegevens die op deze manier door ons worden verzameld en verzonden, worden na 26 maanden automatisch verwijderd. preventie: U kunt de opslag van cookies voorkomen door de browser van Google Add-on te downloaden en te installeren. Dit is beschikbaar op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Mogelijk kunt u niet alle functies van onze website volledig gebruiken. Als alternatief kunt u de opslag van cookies voorkomen door een zogenaamde opt-out-cookie in te stellen, die voorkomt dat toekomstige gegevens op onze website worden verzameld. Klik alstublieft op het volgende , U kunt ook de opslag van cookies voorkomen door dit in uw browser in te stellen. Reeds ingestelde cookies kunnen te allen tijde door u worden verwijderd. Bovendien kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van cookies via onze cookiebanner, die u de eerste keer dat u onze website bezoekt, wordt getoond.

Informatie van derden:

Woonplaats binnen de EU: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, fax: +353 (1) 436 1001.

Smoobu.com

We gebruiken op ons internetuiterlijk & #8222; smoobu.com & #8220; een service van Smoobu GmbH, Wönnichstr. 68/70, 10317 Berlijn. Om boekingen van hen te accepteren en centraal te beheren. Voor dit doel verzamelen we persoonlijke gegevens in een boekingsformulier of per telefoon, e-mail of via diensten zoals het online inchecken van Smoobu GmbH. Deze gegevens worden overgedragen naar de servers van Smoobu GmbH.
 
Voor dit doel hebben we een contract voor de verwerking van ordergegevens gesloten met Smoobu GmbH.
 

 

veiligheidsmaatregelen

We passen ook ultramoderne technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen toe om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming en om uw gegevens te beschermen tegen accidentele of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden.

Updaten en wijzigen van dit privacybeleid

Deze privacyverklaring is momenteel geldig vanaf oktober 2019. Vanwege wijzigingen in wettelijke of reglementaire vereisten kan het nodig zijn om dit privacybeleid te wijzigen.

Dit privacybeleid is gemaakt met behulp van SOS recht aangemaakt. De privacyverklaringgenerator vindt u hier. SOS wet is een aanbod van Mueller.legal advocaten partnerschap gevestigd in Berlijn.